Služby

Naše firma vám nabízí služby v těchto kategoriích:

Geologie (podrobně)

•    Inženýrská geologie, geotechnika, zakládání staveb, skládky, zkoušky zemin a hornin
•    Hydrogeologie, vyhledávání vodních zdrojů pro hromadné i individuální zásobování
•    Monitorování kvality a kontaminace podzemních či povrchových vod, sanace
•    Čerpací a stoupací zkoušky, ověření vydatnosti, odběr vzorků vod
•    Stanovování ochranných pásem vodních zdrojů
•    Vrtané studny v cenách od 1100,- Kč za metr, vyhledání pozice pramene
•    Projektové dokumentace ke studním, komplexní dodávka – skruže, čerpadla, instalace
•    Hydrogeologické posudky ke studním a ČOV, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro stavební a vodoprávní povolení, projednání na úřadech
•    Vsakování dešťových a odpadních vod, vypouštění do vod povrchových 
•    Snižování hladiny podzemní vody – stavební čerpání
•    Tepelná čerpadla – vrty, systémy voda-voda, země-voda, projekty
•    Inženýrská, konzultační, poradenská a asistenční činnost
•    Grafické a kresličské práce
•    Laboratorní rozbory zemin a vod

 

Ekologie (podrobně)

•    EIA, SEA - posuzování vlivů na životní prostředí, oznámení EIA
•    Ekologické audity, staré ekologické zátěže, odborné posudky 
•    Monitorování kvality podzemních či povrchových vod
•    Kontaminace zemin, skládky, sanace
•    Poradenství a komplexní činnost v oblasti životního prostředí
•    Zpracování odborných podkladů a žádostí 
•    Zpracování havarijních plánů, provozních řádů, atd.
•    Vyřizování povolení a stanovisek pro všechny stupně řízení a dokumentací